Information om behandling av personuppgifter

1. DATABEHANDLARENS IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER
1.1. Behandlaren av dina personuppgifter är företaget CANVIT s.r.o., med säte i K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, reg. nr. 027 20 264, registrerat i handelsregistret hos regionaldomstolen i Prag 222053 (vidare endast ”administratören”).
1.2. Administratörens kontaktinformation är följande: postadress K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, Tjeckien, e-post canvit@canvit.cz, telefon +420 725 471 229.
1.3. Administratören har inte utsett ett dataskyddsombud.

2. RÄTTSLIG GRUND TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
2.1. Den rättsliga grunden till behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke till detta enligt art. 6 paragraf 1 a) Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmän dataskyddsförordning) (nedan kallad ”förordningen”).

3. SYFTE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
3.1. Syftet med behandling av dina personuppgifter är att kunna reagera på din förfrågan i formuläret.
3.2. Automatiskt individuellt beslutstagande från administratörens sida sker inte i den mening som avses i artikel 22 i förordningen.

4. LAGRINGSPERIOD AV PERSONUPPGIFTERNA
4.1. Perioden under vilka dina personuppgifter lagras av administratören är 5 år eller längst till du tar tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifterna.

5. ÖVRIGA MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER
5.1. Övriga mottagare av dina personuppgifter är personer som arbetar med marknadsföring åt administratören och personer som tillsammans med administratören utgör en koncern.
5.2. Administratören har inte för avsikt att överlämna dina personuppgifter till tredje land (land utanför EU) eller internationella organisationer.

6. DATARÄTTIGHETER
6.1. Under de villkor som anges i förordningen har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige, rätt att korrigera eller ta bort dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem, rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och rätt att överföra dina personuppgifter.
6.2. Under de villkor som anges i förordningen har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige, rätt att korrigera eller ta bort dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem, rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och rätt att överföra dina personuppgifter.
6.3. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot eller bryter mot förordningen har du bland annat rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.
6.4. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. Det är inte ett lagligt eller avtalsmässigt krav att tillhandahålla dina personuppgifter och det är inte heller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.
6.5. Du har när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering, om profileringen avser sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.